ŠKOLENÍ Metrologie vah pro techniky 19.1.2023

Cílem školení je naučit technické pracovníky, jak přistupovat k vahám z pohledu metrologické legislativy a požadavků zákazníků. Účastníci se naučí zařadit váhu mezi stanovená nebo pracovní měřidla, provést základní zkoušky těchto vah, posoudit vhodnost jejich použití pro daný účel a vyhodnotit výsledky zkoušek. Dále budou znát i formální požadavky, které váha musí splnit, aby mohla být řádně nainstalována a uvedena na trh v ČR. Školení bude zaměřeno především na běžné váhy s neautomatickou činností, ostatní aplikace budou zmíněny přehledově.

Obsah školení:

 • metrologické požadavky na váhy s automatickou a neautomatickou činností,
 • základní pojmy a názvosloví,
 • váhy používané ve funkci stanovených nebo pracovních měřidel,
 • váhy v systémech řízení kvality,
 • zkoušky vah a jejich provádění,
 • chyby vah a jejich vyhodnocení,
 • nejistota měření (základní principy),
 • ověřování vah s neautomatickou činností,
 • kalibrace vah s neautomatickou činností,
 • tolerance a jejich vyhodnocení,
 • značení vah používaných ve funkci pracovních nebo stanovených měřidel.

Účastníci obdrží potvrzení o absolvování školení a link na stažení materiálů ze školení.

Občerstvení v průběhu školení je zajištěno. 

Cena školení je pro členy UVV-ČR 2900 Kč/osoba a pro nečleny 4490 Kč/osoba (nejsme plátci DPH).

Odborný seminář UVV-ČR, ÚNMZ a ČMI 11.11.2022

Všechny naše členy srdečně zveme na již tradiční odborný seminář pořádaný ve spolupráci s ÚNMZ a ČMI.

Tato akce je primárně určena pro členy UVV-ČR, v případě zájmu z řad nečlenů prosím kontaktujte sekretariát UVV-ČR. Jedná se o již tradiční odborný seminář pořádaný ve spolupráci s ÚNMZ a ČMI. Obsah semináře je mimo jiné zaměřen na:

 • odborné informace a novinky z legislativy týkající se metrologie a hmotnosti,
 • informace o systémovém zabezpečení procesů a činností v legální metrologii hmotnosti (posuzování shody, ověřování, přezkušování, státní metrologický dozor, činnost registrovaných subjektů, spolupráce s kontrolními orgány), 
 • zhodnocení vzájemné spolupráce UVV ČR a ČMI.

Přednášející

 • Ing. Zbyněk Veselák – ředitel odboru metrologie ÚNMZ
 • doc. RNDr. Jiří Tesař Ph.D. – generální ředitel ČMI
 • Ing. František Staněk Ph.D. – odborný ředitel pro legální metrologii ČMI

Seminář je pro členy UVV-ČR zdarma, pokud by měl zájem se zúčastnit někdo z nečlenů, účastnický poplatek je 1500 Kč. (Nejsme plátci DPH). Po uhrazení poplatku se přihláška stává závaznou a v případě, že se neodstavíte, obdržíte materiály ze školení, ale vložné se nevrací.

Účastníci obdrží potvrzení o absolvování školení a link na stažení materiálů ze školení.

Občerstvení v průběhu školení je zajištěno. 

Seminář je pro členy UVV-ČR zdarma, ale pro účast je nutné se zaregistrovat zde: REGISTRACE

ŠKOLENÍ Uvádění výrobků na trh 10.11.2022

Školení je pořádáno ve spolupráci UVV ČR a Českého metrologického institutu

CE

Cílem je poskytnout účastníkům školení komplexní informace o problematice uvádění vah a váhových systémů jako stanovených výrobků na jednotný evropský trh a o jejich dalším používání ve funkci stanovených měřidel podle národní právní úpravy metrologie platné v ČR. Pozornost bude mimo jiné věnována:

 • základním technickým a legislativním požadavkům pro uvedení nové váhy na trh a do provozu,
 • povinnostem subjektů podílejících se na uvádění stanovených výrobků na trh (výrobci, zplnomocnění zástupci, dovozci, oznámené subjekty) nebo subjektů dotčených jejich používáním (uživatelé, opravci, úřední či kontrolní subjekty),
 • problematice upgrade starších vah s cílem rozlišit, kdy se jedná o „nový výrobek“ a kdy jde jen o „opravu“,
 • správnému způsobu uvádění povinných údajů na vahách (výrobní/typové štítky),
 • principům sestavování vah z tzv. modulů od různých výrobců, 
 • požadavkům na software vah a jeho validaci,
 • povinným průvodním dokumentům ke stanoveným výrobkům,
 • procesům souvisejících s provozováním vah ve funkci stanovených měřidel podle zákona o metrologii (ověřování, přezkušování, opravy), atd.

Cena školení 3900,- pro veřejnost a 2000,- pro členy UVV-ČR (Nejsme plátci DPH)

 • Účastníci obdrží certifikát o absolvování školení a link na stažení materiálů ze školení
 • V průběhu školení je zajištěno občerstvení

PŘIHLÁŠENÍ KLIKNĚTE NA ODKAZ: PŘIHLÁŠKA

Prosíme přihlášku vyplňte za každou osobu samostatně, děkujeme za pochopení.!

Po uhrazení poplatku se přihláška stává závaznou a v případě, že se neodstavíte obdržíte materiály ze školení, ale vložné se nevrací.

Zvýšení cen úředního ověření od 1.7.2022

Český metrologický institut je s ohledem na neočekávaný nárůst nákladů na energie, dopravu a další služby nucen přistoupit k mimořádnému zvýšení cen úředního ověření o 8,7%.

S ohledem na dlouhodobé závazky servisních organizací je ČMI ochoten garantovat ceny stávajícího ceníku pro zakázky nasmlouvané do 30.6.2022 s realizací do 31.8.2022.

Nově kalkulovaný ceník ještě na stránkách ČMI nenajdete, ale cenu si snadno spočtete navýšením stávajícího ceníku o 8,7%. Nový ceník bude přepočten a k dispozici cca. do týdne.

Valná hromada UVV-ČR 2022 30.3.2022

Jen pro členy a uchazeče o členství UVV – ČR

Unie výrobců vah České republiky pořádá Valnou hromadu pro členy a zájemce o členství v unii. Valná hromada se bude konat dne 30. března 2022 od 10:00 hod. v Jihlavě, ve Státním veterinárním ústavu Jihlava.

Zde se prosím zaregistrujte:

13.10. Seminář: Metrologie, legislativa a provoz vah

Program

Informace o aktuální platné legislativě v oboru metrologie hmotnosti a o připravovaných změnách. Praktické zkušenosti v legální metrologii, domluvené postupy v oblasti ověřování a správy měřidel.

Na semináři vystoupí:

doc. RNDr. Jiří Tesař Ph.D. Generální ředitel ČMI

RNDr. Pavel Klenovský Odborný ředitel ČMI pro FM

Ing. František Staněk Ph.D. Odborný ředitel ČMI pro LM

Ing. Zbyněk Veselák Ředitel odboru metrologie ÚNMZ

REGISTRACE

Valná hromada UVV-ČR 2020 16.6.2021

Vážení členové UVV-ČR – dovolte nám Vás pozvat na Valnou hromadu UVV za rok 2020.

Valná hromada proběhne osobně ve školicím centru SVÚ Jihlava (viz. místo konání) a zároveň bude možné se připojit na přenos valné hromady prostřednictvím služby Microsoft teams.

Přihláška je k dispozici elektronicky zde: PŘIHLÁŠKA

PROSÍME POTVRĎTE SVOJI ÚČAST FORMOU PŘIHLÁŠKY CO NEJDŘÍVE.

Nový generální ředitel ČMI

(převzato z WEBu www.cmi.cz)

doc. RNDr. Jiří Tesař, Ph.D.

Novým generálním ředitelem Českého metrologického institutu se 1. května 2021 stal doc. RNDr. Jiří Tesař, Ph.D. Dosavadního odborného ředitele pro fundamentální metrologii a statutárního zástupce do funkce jmenoval místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček poté, co na svoji funkci rezignoval dosavadní dlouholetý generální ředitel RNDr. Pavel Klenovský, který byl nově jmenován do funkce odborného ředitele pro fundamentální metrologii a statutárního zástupce ČMI.

UVV-ČR děkuje tímto za dlouholetou aktivní spolupráci bývalému generálnímu řediteli panu RNDr. Pavlovi Klenovskému.

Přejeme hodně štěstí a úspěchů novému generálnímu řediteli ČMI Doc. RNDr. Jiřímu Tesařovi, Ph.D. a věříme, že se nám podaří udržet naší spolupráci i v budoucnu.

Generálním ředitelem Českého metrologického institutu se stal Jiří Tesař | MPO

Kampaň o světě vážení

Chcete se dozvědět něco více o světě vážení? Zajímá Vás kde se všude můžete s Vážením setkat? Ve spolupráci s naší partnerskou organizací CECIP, jsme pro Vás připravili přehledné informace o smyslu vážení, použití vah a jejich významu pro náš život.

Pokud Vás zajímá více detailů než najdete na webu: Domovská stránka » World With Weighing neváhejte se na nás obrátit. Pokud potřebujete poradit ohledně výběru vah nebo dokonce nakoupit váhy, obraťte se na naše členy, kteří jsou zárukou kvality, solidního jednání a hlavně jsou to odborníci na danou problematiku.

Informace o činnosti

Naše činnost v roce 2021

Činnost UVV-ČR v roce 2021 je nadále ovlivněna situací kolem COVID 19. Přesto i my přizpůsobujeme svojí činnost nové situaci ve které se nachází celá společnost.

 • Monitorujeme pro Vás metrologickou legislativu – tato oblast se dostala nyní na mrtvý bod díky závažnějším legislativním úkolům vlády. Jediným počinem letošního roku je novela zákona o metrologii 505/1990 Sb., která zavedla a upravila nové definice jednotek SI. Příprava nového zákona o metrologii nebo jeho výraznější změna je zatím pozastavena a je a leží na Ministerstvu průmyslu a obchodu.
 • Spolupracujeme s ČMI – podle naší domluvy jsme v kontaktu s vedením ČMI a pravidelně řešíme otázky legální metrologie v oblasti vážení v praxi. Pokud máte k této činnosti nějaké připomínky a podněty dejte nám je prosím vědět. Další jednání s ČMI proběhne v období dubna.
 • Práce s CECIP – jsme aktivními členy organizace CECIP (Evropská organizace výrobců a opravců vah)
  • 1.4.2021 – Webinář k problematice BREXIT (Anglický jazyk)
  • 11.6.2021 – Valná hromada CECIP – WEB konference (Anglický jazyk)
  • CECIP přichází s podporou informací o vážení – informace se postupně objeví na platformě linkedin a na WEBu #worldwithweighing
  • Podílíme se na připomínkování připravovaných dokumentů OIML