Stanovy UVV – ČR

§1 Název a sídlo

1.1 Název zájmového sdružení právnických osob: Unie výrobců vah České republiky (dále též jen „Unie“) Unie dále používá zkratku „UVVČR“.

1.2 Sídlo Unie: Praha

1.3 Unie se zakládá na dobu neurčitou.

§2 Předmět činnosti

2.1 Posláním Unie je vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj vahařského výrobního průmyslu v českých zemích jak z hlediska technického, tak administrativního a hájit společné zájmy jeho členů, zejména zastupováním členů při jednání se státními orgány a poskytování konzultací, vydávání stanovisek (názorů) a výkladů v oblasti metrologie – zejména pak metrologie hmotnosti. 

K naplnění tohoto poslání Unie zejména:

 • prosazuje, hájí a reprezentuje zájmy svých členů v tuzemsku i v zahraničí
 • organizuje a udržuje styky s ostatními tuzemskými i zahraničními výrobci vah a vážicích zařízení a organizacemi s obdobným posláním jako má Unie, zejména s Evropskou organizací výrobců vah CECIP.
 • spolupracuje se státními orgány působícími v oblasti metrologie a v jiných oblastech, dotýkajících se zájmů členstva a při jednání s nimi hájí společné zájmy členů
 • prosazuje používání metod vážení a vážicích technologií nejvyšších kvalit a spolupracuje s příslušnými státními orgány při tvorbě legislativních předpisů, aby tyto předpisy braly v úvahu současný i budoucí technologický rozvoj
 • spolupracuje s příslušnými státními orgány při tvorbě legislativních předpisů, aby bylo represivně postihováno neplnění minimálních požadavků veřejného zájmu, aby však přitom nebyl omezován rozvoj technologií vážení
 • podporuje jednotný mezinárodní systém výkladu a užívání předpisů, metod a postupů a zjednodušování formalit pro získání typového schválení a pro cejchování
 • připravuje pracovní programy v oblasti technické, ekonomické, obchodní aj., pořádá odborné přednášky a semináře.

2.2 Vzhledem k tomu, že provozování hlavní činnosti Unie je spojeno s náklady, může Unie vykonávat i hospodářské a jiné vedlejší výdělečné činnosti, a to výhradně pro podporu hlavní činnosti a za účelem hospodárného využití majetku Unie. Schválení případné výdělečné činnosti je v kompetenci valné hromady.

§3 Základní zásady činnosti Unie

3.1 Unie je založena na demokratických principech. Členství v Unii je dobrovolné. 

3.2 Stanoviska, návrhy a úkoly jsou zpracovávány za široké spolupráce členů, kteří se na jejich tvorbě podílí přímo, prostřednictvím orgánů Unie nebo v rámci pracovních skupin.

3.3 Výsledky práce členů Unie jsou formulovány ve formě rozhodnutí nebo doporučení. Rozhodnutí se týkají zejména organizačních a vnitřních záležitostí a vydává je valná hromada nebo výbor, je-li k tomu valnou hromadou pověřen. Doporučení se týkají zejména oblastí technické a legislativní a vydává je výbor, obvykle na návrh odborné pracovní skupiny.

3,4 Usnesení valné hromady jsou vždy rozhodnutími; rozhodnutími jsou dále ta usnesení výboru, pro která byl výbor pověřen valnou hromadou nebo těmito stanovami. Ostatní usnesení výboru jsou doporučeními.

3.5 Rozhodnutí orgánů Unie jsou pro všechny členy závazná. Nehodlá-li člen respektovat některé technické, legislativní nebo jiné doporučení Unie, je povinen zaslat sekretáři písemné stanovisko, v němž vysvětlí důvody svého odmítnutí. Sekretář o tomto postoji informuje ostatní členy.

§4 Právní forma, vznik a zánik Unie

4.1 Unie je právnickou osobou s vlastní subjektivitou, nezávislou na svých členech. Je zájmovým sdružením právnických osob, vzniklým zakladatelskou smlouvou a registrovaným podle §20f až §20j zák. č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Občanský zákoník).

4.2 O zrušení Unie včetně způsobu likvidace a určení likvidátora rozhoduje valná hromada. Sdružení se ruší dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení sdružení, jinak dnem, kdy rozhodnutí bylo přijato. Nerozhodne-li valná hromada jinak, likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy v poměru jejich příspěvků v roce likvidace.

4.3 K platnosti usnesení o zrušení Unie je třeba souhlasu 2/3 všech členů Unie. Unie zaniká dnem výmazu z veřejného rejstříku.

§5 Vznik, pozastavení a zánik členství v Unii

5.1 Vznik členství

5.1.1 Členství v Unii je řádné nebo mimořádné, dané statutem pozorovatele. Řádné členství vzniká dnem rozhodnutí valné hromady o přijetí. Statut pozorovatele vzniká dnem rozhodnutí výboru nebo valné hromady o přijetí, resp. udělení statutu pozorovatele.

5.1.2 Řádným členem (dále jen „člen“) se mohou stát pouze právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby mající hlavní sídlo na území ČR a provozující činnost v oboru metrologie hmotnosti, vah nebo vážicích zařízení v ČR, a které souhlasí s posláním Unie a těmito stanovami.

5.1.3 Žadatel o řádné členství podává písemnou přihlášku sekretáři Unie. Schvalování žádosti o přijetí musí být zařazeno na program nejbližší valné hromady.

5.1.4 Statut pozorovatele mohou získat právnické či fyzické osoby, jejichž činnost souvisí s oborem metrologie, především metrologie hmotnosti (např. školy), jež mají zájem podílet se aktivně na naplňování cílů Unie, uznávají-li tyto stanovy a vysloví-li s jejich statutem pozorovatele výbor souhlas. Pozorovatel má však pouze poradní hlas a není započítáván při určení potřebné účasti pro účely usnášeníschopnosti valné hromady.

5.1.5 Proti rozhodnutí výboru o neudělení statutu pozorovatele se může žadatel odvolat do 3 týdnů od sdělení tohoto rozhodnutí prostřednictvím sekretáře k nejbližší valné hromadě, která o udělení statutu pozorovatele rozhodne s konečnou platností.

5.2 Pozastavení členství

5.2.1 V případech, určených těmito stanovami nebo valnou hromadou, je možné členu pozastavit členství. Členství je pozastaveno do doby, kdy podmínky pro pozastavení členství zaniknou, nebo do okamžiku ukončení členství. Je-li pozastaveno členství, ztrácí člen právo spolurozhodovat o činnosti Unie (hlasovací právo) a být zván na mimořádné valné hromady

5.3 Zánik členství

5.3.1 Členství v Unii zaniká vystoupením člena z Unie nebo jeho vyloučením na základě rozhodnutí valné hromady. Členství zaniká též zánikem člena. Člen, který má zájem z Unie vystoupit, je povinen oznámit písemně tuto skutečnost sekretáři, který předloží vystoupení k projednání na nejbližším zasedání valné hromady. Členství pak zaniká dnem, kdy valná hromada vystoupení člena Unie projednala nebo měla projednat.

5.3.2 Člen může být vyloučen pro porušování stanov Unie, neplacení členských příspěvků nebo příspěvků pozorovatele, závažného poškození zájmů jiného člena, pozorovatele nebo hosta, porušení jiných zákonných norem a ostatních závažných důvodů (např. zásadní změna výrobního programu); o vyloučení rozhoduje vždy valná hromada.

5.3.3 Návrh na vyloučení člena s uvedením všech důvodů může podat kterýkoliv člen, výbor nebo kontrolní komise. Písemný návrh s uvedenými důvody musí být předán sekretáři.

Výbor návrh přezkoumá a pokusí se mezi navrhovatelem a navrženým dosáhnout smírného řešení (za smírné řešení se považuje i ukončení členství na žádost člena). V případě úspěšného smírného řešení je výbor povinen informovat o požadavku na vyloučení a dosaženém smíru nejbližší valnou hromadu.

5.3.4 Člen může být vyloučen pouze v případě, že v tajném hlasování hlasuje pro vyloučení většina 2/3 všech členů Unie.

5.3.5 Vyloučení pozorovatele probíhá obdobně jako vyloučení člena včetně pokusu výboru nalézt smírné řešení. Rozhodnutí o vyloučení je v pravomoci výboru, vyloučený pozorovatel má právo se odvolat k nejbližší řádné valné hromadě. Od rozhodnutí výboru do rozhodnutí valné hromady je pozorovateli pozastaveno členství. K vyloučení pozorovatele se vyžaduje nadpoloviční většina všech členů.

5.3.6 Je-li ukončeno členství některou z výše uvedených forem, nemá bývalý člen nárok na kompenzaci vložených členských příspěvků ani jakýkoli nárok vůči majetku Unie. Stejně tak pozorovatel nemá nárok na kompenzaci vložených příspěvků.

Pokud Unie poskytuje členu nebo pozorovateli, který byl vyloučen, placené služby, budou tyto služby i přímo související služby dokončeny v dohodnutém rozsahu a ceně. Další služby pak budou poskytovány stejně jako kterémukoliv zájemci-nečlenu.

5.4 Hosty Unie se mohou stát osoby právnické i fyzické, jejichž dlouhodobá činnost v oboru vážení je z hlediska Unie nesporně úspěšná pro vahařskou i ostatní veřejnost. Host není členem Unie, je však zván na valné hromady a může se účastnit veškerých aktivit Unie. Host nemá právo hlasovat, jeho návrhy jsou brány v úvahu jako hlas poradní. Návrh na pozvání hosta Unie může výboru prostřednictvím sekretáře podat písemně kterýkoliv člen.

§6 Práva a povinnosti členů

6.1 Členové mají právo

 • podílet se na rozhodování valné hromady, hlasovat, volit a navrhovat kandidáty do všech orgánů Unie
 • aktivně se podílet na činnosti Unie, aby mohlo být naplňováno její poslání
 • účastnit se veškeré činnosti Unie, spolurozhodovat o její činnosti a vyjadřovat se k činnosti jejích orgánů
 • předkládat návrhy na změny a úpravy základních dokumentů Unie a na svolání valné hromady
 • zapojit se do činnosti odborných pracovních skupin
 • požadovat od Unie poskytnutí či zprostředkování služeb, vyplývajících z poslání Unie.

6.2 Pozorovatel má stejná práva jako člen s tím, že se valné hromady účastní pouze s poradním hlasem, který se nezapočítává do kvora pro hlasování, nenavrhuje svolání valné hromady.

6.3 Povinností členů a pozorovatelů je zejména:

 • řídit se stanovami Unie
 • platit řádně a včas členské příspěvky, příspěvky pozorovatele a zálohy na úhradu služeb
 • chránit a pečovat o dobré jméno a pověst Unie
 • poskytovat Unii všechny informace potřebné k uskutečnění poslání Unie s výjimkou informací tvořících obchodní nebo státní tajemství

§7 Členské příspěvky

7.1 Náklady na činnost Unie a jejího sekretariátu jsou hrazeny zejména z členských příspěvků.

7.2 Každý člen platí členský příspěvek a podílí se na nákladech Unie podle pravidel schválených valnou hromadou na základě rozpočtu, předloženého výborem.

7.3 Pozorovatelé platí příspěvek na činnost Unie ve výši dohodnuté s výborem. Výbor postupuje podle pokynů valné hromady o stanovení výše příspěvků pozorovatelů.

7.4 Hosté příspěvky neplatí.

7.5 Členský příspěvek je splatný do jednoho měsíce od schválení rozpočtu valnou hromadou.

7.6 Na návrh člena mu výbor může stanovit individuální členské příspěvky vyšší než příspěvky

stanovené valnou hromadou, stejně tak může tyto částky zaplatit před termínem splatnosti.

7.7 Členu, který nezaplatí příspěvek do dvou měsíců po stanoveném termínu, bude do doby úplného zaplacení příspěvku pozastaveno členství. Nezaplacení příspěvků může být důvodem k podání návrhu na vyloučení.

7.8 Výbor je oprávněn v odůvodněných případech rozhodnout o změně termínů platby, snížení výše platby a případně i jejím prominutí z mimořádných důvodů.

§8 Orgány Unie

Orgány Unie jsou:

 • valná hromada
 • výbor
 • kontrolní komise
 • sekretář

§9 Valná hromada

9.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Účastní se jí pověření zástupci členů Unie.

9.2 Valné hromady se mohou zúčastnit i pozorovatelé či hosté, jsou-li přizváni. Valné hromady se vždy účastní výbor Unie a kontrolní komise. 

9.3 Do působnosti valné hromady náleží: 

a) schválení generální linie Unie ve znění programového prohlášení výboru

b) rozhodování o doplňování a změně stanov; 

c) volba a odvolání členů a náhradníků do výboru a do kontrolní komise; 

d) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky, schválení rozpočtu, rozhodnutí o úhradě ztráty, rozhodování o odměňování členů výboru a kontrolní komise;  

e) přijímání nových členů, event. pozorovatelů; 

f) vyloučení členů, 

g) rozhodování o odvolání proti vyloučení pozorovatelů; 

h) určování výše ročních členských a pozorovatelských příspěvků; 

ch) rozhodnutí o zastavení majetku Unie nebo jeho pronájmu, vstupu Unie do jiných organizací nebo o majetkových účastech v jiných organizacích;  

i) rozhodnutí o zrušení Unie, způsobu likvidace a jmenování likvidátora; 

j) jmenování sekretáře a jeho odměňování

k) projednání a schválení zprávy výboru o činnosti Unie, potvrzení účasti Unie v jiných integračních seskupeních, zřizování pracovních skupin, projednání otázek, zařazených do programu jednání na návrh výboru, kontrolní komise, předsedů pracovních skupin nebo alespoň tří členů Unie 

l) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

9.4 Valnou hromadu svolává výbor prostřednictvím sekretáře podle potřeby, nejméně jedenkrát ročně. Mimořádnou valnou hromadu svolá sekretář též na písemný návrh nejméně tří řádných členů nebo kontrolní komise. Svolává ji i ve všech případech, určených stanovami. Mimořádná valná hromada se musí konat nejpozději do 6 týdnů po podání návrhu na její konání.

9.5 Valnou hromadu je třeba svolat alespoň 14 dnů před datem jejího konání prostřednictvím elektronické pošty na adresy sdělené členy. Elektronická pozvánka musí obsahovat název a sídlo Unie, místo, datum a hodinu konání valné hromady a předpokládaný pořad jednání valné hromady. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov, musí pozvánka na valnou hromadu alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn. 

9.5 Valná hromada je schopna se usnášet, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina všech členů, pokud stanovy v některých případech nevyžadují účast jinou. 

9.6. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá výbor (nebo ten, kdo schůzi svolal) novou pozvánkou náhradní valnou hromadu tak, aby se konala do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat valná hromada původně svolaná. Pozvánka musí být zaslána e-mailem nejméně 7 dní před konáním valné hromady. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna se usnášet, i když je účast nižší, než vyžaduje regulérní valná hromada. 

9.7 Zástupci členů přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje název a sídlo Unie a místo a datum konání valné hromady a dále názvy členů a jména a podpisy přítomných zástupců. Každý člen může na valnou hromadu vyslat maximálně 2 delegáty. Každá delegace má jeden hlas, obvykle vyjádřený statutárním orgánem člena nebo jím určeným zástupcem. Člen může písemně delegovat své pravomoci na jiného člena; každý člen smí přijmout nejvýše jediné delegování pravomoci.

9.8 Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, pokud zákon nebo tyto stanovy nestanoví jinak. Hlasování je veřejné, pokud valná hromada nerozhodne jinak. V případě rozhodnutí dle čl. 9.3 písm. b), f) a i) je třeba souhlasu 2/3 všech členů Unie. V případě rozhodnutí dle čl. 9.3 písm. g) je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Unie.

9.9 Jednání valné hromady řídí předseda Unie, případně místopředseda. O průběhu valné hromady se pořizuje zápis, který podepisuje předseda nebo místopředseda a sekretář nebo jiný pověřený člen Unie. Zápis obdrží každý člen Unie, přizvaný pozorovatel nebo host jej obdrží na požádání.

Zápis o valné hromadě obsahuje: 

 • a) název a sídlo Unie; 
 • b) místo a dobu konání valné hromady; 
 • c) podpisy předsedy či místopředsedy a sekretáře; 
 • d) popis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady;
 • e) rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování. 

9.10 Hlasování per rollam

9.10.1 Valná hromada může přijímat rozhodnutí i mimo své zasedání. V takovém případě může kterýkoli orgán či řádný člen předložit sekretáři písemný návrh usnesení valné hromady. Sekretariát rozešle tento návrh po projednání s výborem všem členům k vyjádření, a to formou e-mailu, s poučením, že pokud sekretariátu do 15 dnů od doručení e-mailu nedoručí člen svůj písemný souhlas s tímto návrhem, a to buď elektronicky prostou e-mailovou zprávou nebo písemně, platí, že s návrhem nesouhlasí. 

9.10.2 Rozhodnutí je přijato, pokud s ním vysloví souhlas nadpoloviční většina všech řádných členů sdružení, nevyžadují-li tyto stanovy vyšší počet hlasů. Výsledek hlasování oznámí sekretář členům bez zbytečného odkladu.

§10 Výbor Unie

10.1 Výbor Unie je statutárním orgánem Unie.  

10.2 Výbor má nejméně 3 členy, volí si ze svých řad předsedu a ostatní členové výboru se stávají místopředsedy. Funkční období člena výboru je 5 let. Členem výboru může být zvolena jakákoli fyzická osoba, a to nikoli pouze z řad zástupců členů Unie, jež splňuje svou odborností nároky na výkon dané funkce.

10.3 Jménem Unie navenek jedná předseda Výboru samostatně, v případě jeho nepřítomnosti pak kterýkoliv z místopředsedů. 

10.4 Předseda vede a svolává zasedání výboru. Zasedání se koná dle potřeby, alespoň dvakrát ročně. O každém zasedání je veden zápis. Zápis vyhotovuje a podepisuje pověřená osoba a dále je podepisován předsedajícím výboru. Zápis je předkládán členům a pozorovatelům v elektronické formě.

10.5 V případě zániku členství člena výboru se náhradník zvolený na poslední valné hromadě stává plnohodnotným členem výboru. Jestliže skončí funkční období členů výboru bez toho, že by byl zvolen nový výbor, zůstává dosavadní výbor ve funkci i po skončení funkčního období. Může však činit pouze nezbytné organizační úkony a dále kroky vedoucí k bezodkladnému svolání valné hromady a volbě nového výboru.   

10.6 Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Každý člen má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 

10.7 Výbor může rozhodnout i per rollam nebo prostřednictvím zasedání, kdy nejsou členové výboru bezprostředně přítomni všichni na jednom místě, ale je zajištěno jejich spojení prostřednictvím techniky. 

10.8 Výbor připravuje jednání pro řádné a mimořádné valné hromady. Dále může výbor prošetřit žádost člena, aby rozhodl a vyřešil rozpory, které mohou vzniknout mezi dvěma nebo více členy, kteří o rozhodnutí požádají. V tom případě výbor vydá dočasné rozhodnutí, které bude projednáno na nejbližší valné hromadě.

Pokud to bude uznáno za prospěšné, vypracuje výbor vnitřní předpis, který předloží ke schválení valné hromadě. (Např. jednací řád valné hromady.)

10.9 Výbor dále:

 • rozhoduje o základních otázkách realizace poslání Unie 
 • rozhoduje o přijetí pozorovatelů a stanovuje výši jejich příspěvku 
 • rozhoduje o vyloučení pozorovatele
 • rozhoduje o nákupu, prodeji, najímání a pronajímání nemovitostí a hmotného majetku 
 • předkládá valné hromadě výroční zprávu o činnosti výboru 
 • předkládá valné hromadě po projednání s kontrolní komisí účetní závěrku za uplynulý a návrh rozpočtu na běžný rok 
 • předkládá valné hromadě návrh na vyloučení člena 
 • zřizuje dočasné orgány potřebné k zajištění činnosti Unie 
 • pověřuje sekretáře svoláním řádné i mimořádné valné hromady 
 • schvaluje návrhy hostů Unie
 • řídí činnost sekretáře

§11 Kontrolní komise

11.1 Kontrolní komise je kontrolním orgánem Unie. 

11.2 Kontrolní komisi tvoří aspoň dva členové a funkční období činí 5 let. Členem kontrolní komise může být zvolena jakákoli fyzická osoba, a to nikoli pouze z řad zástupců členů Unie, jež má přiměřené odborné ekonomické znalosti.

11.3 Členové kontrolní komise nesmějí být členy výboru a pokud je to možné, nesmí být ani zástupci člena zastoupeného ve výboru. 

11.4 Pro svolávání, jednání a rozhodování kontrolní komise, jakož i náhradnictví se analogicky použijí ustanovení o jednání a svolávání výboru. 

11.5 Kontrolní komise kontroluje hospodaření Unie s majetkem a finančními prostředky a předkládá řádné valné hromadě zprávu o výsledcích této kontroly. K tomu je oprávněna nahlížet do všech dokumentů Unie a vyjadřovat se k návrhům účetní závěrky a rozpočtu. Stejně tak má právo účasti na zasedání výboru a vyjadřovat se k dalším materiálům, předkládaným valné hromadě.

11.6 Kontrolní komise dále kontroluje stav členské základny a správnost a úplnost plateb členů.

11.7 Kontrolní komise je oprávněna navrhnout svolání mimořádné valné hromady a navrhovat body jednání valné hromady.

11.8 Kontrolní komise informuje výbor bez zbytečného odkladu o každém zjištění týkajícím se porušení zákona, ustanovení zakládací smlouvy, stanov nebo jakýchkoli nehospodárných postupů a jiných nedostatků v činnosti Unie. 

§12 Sekretariát

12.1 Sekretariát ve všech činnostech podléhá sekretáři Unie a zejména:

 • spravuje veškerý majetek Unie 
 • zabezpečuje veškerou administrativní agendu Unie (zejména vedení účetnictví, pořizuje zápisy z valných hromad, připravuje podklady pro jednání valných hromad, výboru a pracovních skupin a připravuje zprávy o činnosti 
 • svolává jednání a uchovává zápisy z nich 
 • distribuuje dokumenty včetně dokumentů pracovních skupin
 • zajišťuje pro členy služby, které souvisí s posláním Unie, a to buď bezplatně nebo úplatně na základě objednávky v souladu s čl. 14.5.

12.2 Sekretář zejména zřizuje v sídle Unie sekretariát, zajišťuje a řídí jeho činnost, účastní se všech valných hromad a jednání výboru a jedná jménem Unie ve všech otázkách, k nimž byl pověřen valnou hromadou nebo výborem Unie.

Jeho funkční období se nestanovuje; sekretář může být zaměstnancem Unie.

§13 Odborná spolupráce a odborné pracovní skupiny

13.1 Při řešení odborných problémů spolupracuje Unie zejména prostřednictvím sekretariátu s orgány státní správy a dalšími organizacemi a sdruženími, činnými v dotčené oblasti.

13.2 V případě problémových otázek většího rozsahu zřizuje valná hromada k jejich řešení pracovní skupiny, jejichž činnost a součinnost je usměrňována výborem.

13.3 V čele pracovní skupiny je předseda pracovní skupiny. Předseda pracovní skupiny organizuje a řídí činnost pracovní skupiny. Podle povahy a složitosti problému svolává pracovní jednání.

Předsedu pracovní skupiny volí zpravidla valná hromada z řad zástupců členů na valné hromadě přítomných.

13.4 Členy pracovní skupiny jsou odborníci – zaměstnanci členů vybraní předsedou pracovní skupiny a jmenovaní sekretariátem v počtu a podle požadavků, schválených valnou hromadou, v odůvodněných případech i spolupracovníci externí, vybraní obdobným způsobem. Činnost v pracovní skupině se u pracovníků členů považuje za součást jejich pracovní náplně, náklady členem takto vynaložené se započítávají do úhrad činnosti Unie. S externími pracovníky se uzavírá dohoda o provedení práce neb o jiná odpovídající dohoda podle příslušných předpisů.

13.5 Pracovní skupina si podle potřeby může zvolit sekretáře pracovní skupiny. Sekretář Unie zodpovídá i nadále za svolávání jednání, uchovávání zápisů a distribuci dokumentů, týkajících se práce skupiny.

13.6 O činnosti a výsledcích práce pracovní skupiny podává zprávu její předseda. Zprávu podává zásadně při dokončení stanoveného úkolu a průběžně alespoň dvakrát ročně, z toho jednou jako součást výroční zprávy. Předseda pracovní skupiny je oprávněn navrhovat body jednání valné hromady.

§14 Zásady hospodaření

14.1 Majetek Unie tvoří členské příspěvky, úroky, příjmy, dary, nevyčerpané provozní prostředky z minulého období a veškerý movitý a nemovitý majetek Unií získaný.

14.2 Unie hospodaří na základě rozpočtu schvalovaného valnou hromadou. Běžné hospodaření Unie se řídí obecně závaznými pravidly.

14.3 Sekretář Unie připraví návrh rozpočtu na následující finanční rok, ve kterém uvede potřebné výdaje a nutné příjmy. Po schválení výborem se rozpočet zašle členům s ostatními podklady pro valné shromáždění, které rozpočet zkontroluje, změní, je-li to nutné, a schválí.

14.4 Na financování činnosti Unie se členové podílejí členským příspěvkem a roční zálohou podle rozhodnutí valné hromady.

Členské příspěvky slouží zejména k úhradě nákladů spojených s jednáním valných hromad, výboru, kontrolní komise a činností sekretariátu a dále účasti v CECIP. Je-li sekretář zaměstnancem Unie, jeho plat se také hradí z členských příspěvků.

Zásady pro stanovení výše záloh pro jednotlivá rozpočtová období, způsob a termíny plateb stanoví valná hromada podle nákladů na činnosti dané posláním Unie.

14.5 Služby, které jsou součástí poslání Unie, jsou pro členy Unie bezplatné. Do těchto bezplatných služeb patří:

 • informování o činnosti Unie 
 • rozesílání pozvánek a souvisejících materiálů na valné hromady 
 • poskytování informací ze společného fondu norem o jejich originálním znění 
 • informování o legislativním vývoji v ČR v oblasti vážení 
 • seznámení s výsledky práce odborných pracovních skupin 
 • poskytování konzultací v rámci poslání Unie 
 • a další služby, schválené valnou hromadou.

14.6 Unie může poskytovat služby i externě za smluvní ceny. Takto získané prostředky jsou příjmem Unie. Unie nesmí poskytovat služby, které jsou v rozporu s jejím posláním.

14.7 Rozpočtový přebytek nebo schodek je rozdílem mezi náklady vynaloženými na činnost Unie a příjmy, složenými z příspěvků, záloh a dalších příjmů Unie. Schodek se uhradí dodatečnými platbami členů až do výše násobku členského příspěvku, stanoveného valnou hromadou.

§15 Závěrečná a přechodná ustanovení

15.1 Veškeré vnější i vnitřní vztahy Unie, které nejsou upraveny těmito stanovami, se řídí příslušnými ustanoveními zakládací smlouvy a právními předpisy České republiky. 

15.2 Každý doplněk nebo změna těchto stanov podléhá schválení valnou hromadou. 

15.3 Tyto stanovy schválila valná hromada Unie na své schůzi dne 11.06.2019 a nahrazují plně veškerá předchozí znění. 

V Praze 11.06.2019