Aktuality

Letošní rok je akcemi přímo nabitý. Co nás čeká až do letních prázdnin?

Praha po více než deseti letech hostí 74. valnou hromadu evropské organizace výrobců vah CECIP. Tato organize sdružuje všechny národní profesní organizace z oboru vážení a hmotnosti v Evropě. Akce se zúčastní zástupci České vlády, Evropské komise, OIML i WELMEC. Ve veřejné části si budete mocíi vyslechnout příspěvky řečníků z oboru na světové úrovni. Akce bude probíhat v Anglickém jazyce.

Akce se připravuje

Dvoudenní konference přinese nové trendy v oblasti vážení z pohledu primární, pracovní a legální metrologie. Akce je určena především profesionálním uživatelům vah z oblasti obchodu, průmyslu a laboratoří. Kromě technických novinek se dozvíte o svých zákonných povinnostech, požadavcích legislativy a systémů řízení kvality. Dva dny budou doslova nabité zajímavými informacemi. Všichni účastníci si odnesou doklad o absolvování této jedinečné vzdělávací konference

Celá akce se koná pod záštitou Ministerstva průmyslu, Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a Českého metrologického institutu.

CE

Školení je určeno nejen pro dovozce vah, ale i pro organizace, které váhy vyrábějí nebo uvádějí na trh pod svojí značkou. Zajímavé informace zde dostanou i zájemci ze strany uživatelů, kteří se dozví co mají právo k vahám vyžadovat a jak poznají, že dodaná váha byla řádně uvedena na trh a může být používána, jako stanovené měřidlo.

Akce je určena jen pro členy

Pro rok 2024 byla zatím vypsána 2 školení. Registrujte se pomocí odkazu nebo na stránce „Akce“:

Již proběhlo.

Již proběhlo.


Unie výrobců vah České republiky se po mnoha letech rozhodla zmodernizovat svůj tradiční design a provedla nový facelift původního loga. Součástí nového loga je stále pavéza, která symbolizuje odhodlání členů tvrdě a poctivě pracovat a rozvíjet obor metrologie hmotnosti. Písmena loga kopírují název unie a rovnoramenná váha symbolizuje tradici v oboru vážení. Červený břit, který podpírá rameno váhy potom ukazuje na aktivitu a aktivní život celé organizace a jejich členů.

Vážení příznivci vážení dovolte nám Vám popřát klidné a veselé svátky a krásný nový rok 2024. V roce 2023 se nám podařilo zorganizovat metrologický seminář i školení pro uvádění výrobků na trh, váhy s neautomatickou činností pro techniky. Zúčastnili jsme se světové konference o vážení v Hamburku odkud jsem pro naše členy přivezli řadu zajímavých přednášek a informací.

Kromě toho jsme vedli řadu jednání s ČMI, kde výsledkem je nový ceník pro rok 2024, který je optimalizovaný a vyvážený podle dojezdových vzdáleností a různých druhů vah. Aktuální verzi naleznete na WEBu ČMI https://www.cmi.cz/cenik

Těšíme se na další úspěšnou spolupráci v roce 2024.

Metrologický seminář 10.10. 2023 (jen pro členy)

Vážení členové, dovolte nám vás pozvat na tradiční metrologický seminář, pořádaný ve spolupráci s ÚNMZ a ČMI. Na semináři se dozvíte aktuality z metrologické legislativy, z dozoru nad trhem, informace o spolupráci s ČMI a mnoho dalšího. Seminář je zdarma.


36. řádná valná hromada UVV-ČR (jen pro členy)

18.05.2023 SVÚ Jihlava 9:30 -13:00

Podrobné informace a přihláška zde: https://www.uvvcr.cz/event/36-radna-valna-hromada-uvv-cr/


Hamburg 24. – 26. duben 2023

Poprvé v historii vážení se uskuteční celosvětová konference věnovaná této problematice. Konference se koná v Hamburgu v hotelu Hafen. Program je nabitý novinkami z vahařského průmyslu a technologií, informacemi z vědecké, legální a aplikované metrologie. Konferenci podporují světové značky v oboru a přední metrologické instituce.

Z našich osobností na konferenci vystoupí: RNDr. Pavel Klenovský, odborný ředitel pro fundamentální metrologii ČMI a prezident organizace WELMEC.

Vzhledem k tomu, že jde o první ročník a zakladatelem je naše asociace CECIP, kde UVV-ČR je aktivním členem, konference se koná v Evropě. Je to příležitost pro naše firmy se konference zúčastnit za poplatek pro členy a s relativně dobrou dostupností. Další ročníky budou organizovány na dalších kontinentech.

Pro otázky a pomoc s registrací kontaktujete naši asociaci: info@uvvcr.czJe mou smutnou povinností Vám touto cestou oznámit, že dne 29.01. 2023 ve věku nedožitých 69 let, zemřel náš kolega

pan Jiří Janoušek

spolumajitel a zakladatel firmy VÁHY – JAS, s.r.o. a místopředseda UVV-ČR. Pan Janoušek byl aktivním členem naší organizace a podílel se na činnosti výboru, kde se zasazoval o aktivní účast UVV-ČR v legislativním procesu a významně přispěl k současnému stavu a postavení našeho spolku.

Dovolte mi jménem celé UVV-ČR vyjádřit soustrast rodině a jeho nejbližším.

Daniel Šťastný, předseda UVV-ČR.


1. Mezinárodní vahařská konference

Hamburg 24. – 26. duben 2023

Poprvé v historii vážení se uskuteční celosvětová konference věnovaná této problematice. Konference se koná v Hamburgu v hotelu Hafen. Program je nabitý novinkami z vahařského průmyslu a technologií, informacemi z vědecké, legální a aplikované metrologie. Konferenci podporují světové značky v oboru a přední metrologické instituce.

ŠKOLENÍ Metrologie vah pro techniky 19.1.2023

Cílem školení je naučit technické pracovníky, jak přistupovat k vahám z pohledu metrologické legislativy a požadavků zákazníků.Účastníci se naučí zařadit váhu mezi stanovená nebo pracovní měřidla, provést základní zkoušky těchto vah, posoudit vhodnost jejich použití pro daný účel a vyhodnotit výsledky zkoušek. Dále budou znát i formální požadavky, které váha musí splnit, aby mohla být řádně nainstalována a uvedena na trh v ČR. Školení bude zaměřeno především na běžné váhy s neautomatickou činností, ostatní aplikace budou zmíněny přehledově.

Obsah školení:

 • metrologické požadavky na váhy s automatickou a neautomatickou činností,
 • základní pojmy a názvosloví,
 • váhy používané ve funkci stanovených nebo pracovních měřidel,
 • váhy v systémech řízení kvality,
 • zkoušky vah a jejich provádění,
 • chyby vah a jejich vyhodnocení,
 • nejistota měření (základní principy),
 • ověřování vah s neautomatickou činností,
 • kalibrace vah s neautomatickou činností,
 • tolerance a jejich vyhodnocení,
 • značení vah používaných ve funkci pracovních nebo stanovených měřidel

Účastníci obdrží potvrzení o absolvování školení a link na stažení materiálů ze školení.

Občerstvení v průběhu školení je zajištěno. 

Cena školení je pro členy UVV-ČR 2900 Kč/osoba a pro nečleny 4490 Kč/osoba (nejsme plátci DPH).

Ve dnech 10. – 11. 11. 2022 úspěšně proběhly akce:

Školení pro uvádění výrobků na trh

Tradiční seminář UVV-ČR

Akcí se zúčastnili přední představitelé ÚNMZ a ČMI a řada našich členů. Akce byly hodnoceny, jako velmi zdařilé a věříme, že přispějí ke zvyšování úrovně metrologie v oblasti hmotnosti v ČR. Všem přednášejícím děkujeme za zajímavé a kvalitní přednášky.