ŠKOLENÍ Uvádění výrobků na trh 10.11.2022

Školení je pořádáno ve spolupráci UVV ČR a Českého metrologického institutu

CE

Cílem je poskytnout účastníkům školení komplexní informace o problematice uvádění vah a váhových systémů jako stanovených výrobků na jednotný evropský trh a o jejich dalším používání ve funkci stanovených měřidel podle národní právní úpravy metrologie platné v ČR. Pozornost bude mimo jiné věnována:

 • základním technickým a legislativním požadavkům pro uvedení nové váhy na trh a do provozu,
 • povinnostem subjektů podílejících se na uvádění stanovených výrobků na trh (výrobci, zplnomocnění zástupci, dovozci, oznámené subjekty) nebo subjektů dotčených jejich používáním (uživatelé, opravci, úřední či kontrolní subjekty),
 • problematice upgrade starších vah s cílem rozlišit, kdy se jedná o „nový výrobek“ a kdy jde jen o „opravu“,
 • správnému způsobu uvádění povinných údajů na vahách (výrobní/typové štítky),
 • principům sestavování vah z tzv. modulů od různých výrobců, 
 • požadavkům na software vah a jeho validaci,
 • povinným průvodním dokumentům ke stanoveným výrobkům,
 • procesům souvisejících s provozováním vah ve funkci stanovených měřidel podle zákona o metrologii (ověřování, přezkušování, opravy), atd.

Cena školení 3900,- pro veřejnost a 2000,- pro členy UVV-ČR (Nejsme plátci DPH)

 • Účastníci obdrží certifikát o absolvování školení a link na stažení materiálů ze školení
 • V průběhu školení je zajištěno občerstvení

PŘIHLÁŠENÍ KLIKNĚTE NA ODKAZ: PŘIHLÁŠKA

Prosíme přihlášku vyplňte za každou osobu samostatně, děkujeme za pochopení.!

Po uhrazení poplatku se přihláška stává závaznou a v případě, že se neodstavíte obdržíte materiály ze školení, ale vložné se nevrací.

Metrologický seminář

Metrologický seminář UVV – ČR konaný ve spolupráci s ÚNMZ a ČMI. 

Dovolujeme si Vás pozvat na nás tradiční seminář pořádaný ve spolupráci s ÚNMZ a ČMI na aktuální témata metrologické legislativy,  činnost v oblasti vážení a UVV.

     • Aktuální informace z legislativy metrologie
     • Informace o činnosti ČMI v oblasti metrologie hmotnosti a dozoru nad trhem
     • Informace o ceníku ČMI na rok 2024
     • Zpráva o činnosti UVV-ČR
     • Informace o chystané konferenci o vážení VH CECIP v roce 2024 v Praze
     • Informace o činnosti v rámci CECIP
     • Informace z primární metrologie hmotnosti
     • Dotazy a připomínky

Výbor UVV-ČR

Přihlášení

36. řádná valná hromada UVV-ČR

Vážení členové,

dovolte mi pozvat Vás na 36. řádnou valnou hromadu UVV-ČR. Prosíme Vás přihlaste se pomocí WEB formuláře:

PŘIHLÁŠKA

Program

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti UVV ČR v roce 2022/2023
 3. Zpráva o hospodaření, vyjádření kontrolní komise a schválení účetní závěrky za rok 2022
 4. Jednání o doplnění výboru
 5. Informace z ICW 2023 a CECIP
 6. Plány pro rok 2023
 • VH CECIP v ČR 2023
 1. Návrh rozpočtu pro rok 2023
 2. Schválení výše členských příspěvků
 3. Diskuse – setkání s ředitelem pro legální metrologii Ing. Františkem Staňkem Ph. D.
 4. Závěr

Těšíme se s Vámi nashledanou

Daniel Šťastný

Předseda UVV-ČR

ŠKOLENÍ Metrologie vah pro techniky 19.1.2023

Cílem školení je naučit technické pracovníky, jak přistupovat k vahám z pohledu metrologické legislativy a požadavků zákazníků. Účastníci se naučí zařadit váhu mezi stanovená nebo pracovní měřidla, provést základní zkoušky těchto vah, posoudit vhodnost jejich použití pro daný účel a vyhodnotit výsledky zkoušek. Dále budou znát i formální požadavky, které váha musí splnit, aby mohla být řádně nainstalována a uvedena na trh v ČR. Školení bude zaměřeno především na běžné váhy s neautomatickou činností, ostatní aplikace budou zmíněny přehledově.

Obsah školení:

 • metrologické požadavky na váhy s automatickou a neautomatickou činností,
 • základní pojmy a názvosloví,
 • váhy používané ve funkci stanovených nebo pracovních měřidel,
 • váhy v systémech řízení kvality,
 • zkoušky vah a jejich provádění,
 • chyby vah a jejich vyhodnocení,
 • nejistota měření (základní principy),
 • ověřování vah s neautomatickou činností,
 • kalibrace vah s neautomatickou činností,
 • tolerance a jejich vyhodnocení,
 • značení vah používaných ve funkci pracovních nebo stanovených měřidel.

Účastníci obdrží potvrzení o absolvování školení a link na stažení materiálů ze školení.

Občerstvení v průběhu školení je zajištěno. 

Cena školení je pro členy UVV-ČR 2900 Kč/osoba a pro nečleny 4490 Kč/osoba (nejsme plátci DPH).

ŠKOLENÍ Metrologie vah pro techniky

Cílem školení je naučit technické pracovníky, jak přistupovat k vahám z pohledu metrologické legislativy a požadavků zákazníků. Účastníci se naučí zařadit váhu mezi stanovená nebo pracovní měřidla, provést základní zkoušky těchto vah, posoudit vhodnost jejich použití pro daný účel a vyhodnotit výsledky zkoušek. Dále budou znát i formální požadavky, které váha musí splnit, aby mohla být řádně nainstalována a uvedena na trh v ČR. Školení bude zaměřeno především na běžné váhy s neautomatickou činností, ostatní aplikace budou zmíněny přehledově.

Obsah školení:

 • metrologické požadavky na váhy s automatickou a neautomatickou činností,
 • základní pojmy a názvosloví,
 • váhy používané ve funkci stanovených nebo pracovních měřidel,
 • váhy v systémech řízení kvality,
 • zkoušky vah a jejich provádění,
 • chyby vah a jejich vyhodnocení,
 • nejistota měření (základní principy),
 • ověřování vah s neautomatickou činností,
 • kalibrace vah s neautomatickou činností,
 • tolerance a jejich vyhodnocení,
 • značení vah používaných ve funkci pracovních nebo stanovených měřidel.

Účastníci obdrží potvrzení o absolvování školení a link na stažení materiálů ze školení.

Občerstvení v průběhu školení je zajištěno.

Cena školení je pro členy UVV-ČR 2900 Kč/osoba a pro nečleny 4490 Kč/osoba (nejsme plátci DPH).

Účastníci obdrží certifikát o absolvování školení a link na stažení materiálů ze školení

 • V průběhu školení je zajištěno občerstvení

Prosíme přihlášku vyplňte za každou osobu samostatně, děkujeme za pochopení.!

Pro registraci klikněte zde: ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

Po uhrazení poplatku se přihláška stává závaznou a v případě, že se neodstavíte obdržíte materiály ze školení, ale vložné se nevrací.

Odborný seminář UVV-ČR, ÚNMZ a ČMI 11.11.2022

Všechny naše členy srdečně zveme na již tradiční odborný seminář pořádaný ve spolupráci s ÚNMZ a ČMI.

Tato akce je primárně určena pro členy UVV-ČR, v případě zájmu z řad nečlenů prosím kontaktujte sekretariát UVV-ČR. Jedná se o již tradiční odborný seminář pořádaný ve spolupráci s ÚNMZ a ČMI. Obsah semináře je mimo jiné zaměřen na:

 • odborné informace a novinky z legislativy týkající se metrologie a hmotnosti,
 • informace o systémovém zabezpečení procesů a činností v legální metrologii hmotnosti (posuzování shody, ověřování, přezkušování, státní metrologický dozor, činnost registrovaných subjektů, spolupráce s kontrolními orgány), 
 • zhodnocení vzájemné spolupráce UVV ČR a ČMI.

Přednášející

 • Ing. Zbyněk Veselák – ředitel odboru metrologie ÚNMZ
 • doc. RNDr. Jiří Tesař Ph.D. – generální ředitel ČMI
 • Ing. František Staněk Ph.D. – odborný ředitel pro legální metrologii ČMI

Seminář je pro členy UVV-ČR zdarma, pokud by měl zájem se zúčastnit někdo z nečlenů, účastnický poplatek je 1500 Kč. (Nejsme plátci DPH). Po uhrazení poplatku se přihláška stává závaznou a v případě, že se neodstavíte, obdržíte materiály ze školení, ale vložné se nevrací.

Účastníci obdrží potvrzení o absolvování školení a link na stažení materiálů ze školení.

Občerstvení v průběhu školení je zajištěno. 

Seminář je pro členy UVV-ČR zdarma, ale pro účast je nutné se zaregistrovat zde: REGISTRACE

Zvýšení cen úředního ověření od 1.7.2022

Český metrologický institut je s ohledem na neočekávaný nárůst nákladů na energie, dopravu a další služby nucen přistoupit k mimořádnému zvýšení cen úředního ověření o 8,7%.

S ohledem na dlouhodobé závazky servisních organizací je ČMI ochoten garantovat ceny stávajícího ceníku pro zakázky nasmlouvané do 30.6.2022 s realizací do 31.8.2022.

Nově kalkulovaný ceník ještě na stránkách ČMI nenajdete, ale cenu si snadno spočtete navýšením stávajícího ceníku o 8,7%. Nový ceník bude přepočten a k dispozici cca. do týdne.

Valná hromada UVV-ČR 2022 30.3.2022

Jen pro členy a uchazeče o členství UVV – ČR

Unie výrobců vah České republiky pořádá Valnou hromadu pro členy a zájemce o členství v unii. Valná hromada se bude konat dne 30. března 2022 od 10:00 hod. v Jihlavě, ve Státním veterinárním ústavu Jihlava.

Zde se prosím zaregistrujte:

13.10. Seminář: Metrologie, legislativa a provoz vah

Program

Informace o aktuální platné legislativě v oboru metrologie hmotnosti a o připravovaných změnách. Praktické zkušenosti v legální metrologii, domluvené postupy v oblasti ověřování a správy měřidel.

Na semináři vystoupí:

doc. RNDr. Jiří Tesař Ph.D. Generální ředitel ČMI

RNDr. Pavel Klenovský Odborný ředitel ČMI pro FM

Ing. František Staněk Ph.D. Odborný ředitel ČMI pro LM

Ing. Zbyněk Veselák Ředitel odboru metrologie ÚNMZ

REGISTRACE